Podijeli članak

Medijski izvještaj koji nastoji da skrene pažnju javnosti sa nekog drugog sadržaja ili činjenice koji su u tom trenutku u fokusu javnosti, naziva se spin. Ova vrsta manipulacije se uvijek javlja kao reakcija na neki drugi izvještaj ili događaj, sa ciljem da poništi ili umanji negativne efekte koje taj izvještaj ili događaj ima ili bi mogao imati za javne aktere/ke, uglavnom one iz svijeta politike.
Šta je spin?

Spin je engleska riječ koja je u svom izvornom obliku ušla u opštu upotrebu u našem jeziku u kojem se “odomaćila” i kao glagol (spinovanje). Spin znači “zaokret” ili “okretanje”, a u političkom i medijskom kontekstu izraz se koristi da označi “okretanje priče”. Collins Dictionary definira spin kao propagandnu aktivnost kojom političke partije pokušavaju javnosti i medijima predstaviti sve što rade u pozitivnom svjetlu.

U engleskom jeziku raširena je i upotreba termina spin doctor, koji označava “osobu koja daje pozitivan ton određenoj vijesti, potencijalno nepopularnoj politici i sl, posebno kada se radi o političkim ličnostima ili partijama”.

Izvještaji sa elementima spina mogu pretendovati i da umanje ili promijene negativan odnos javnosti prema nekom trenutnom događaju, vijesti, osobi, organizaciji i sl, i kada oni nisu isključivo vezani za političku sferu – u kontekstu izgradnje odnosa sa javnošću (popularno poznatih kao PR) vezanih za medijsku industriju ili poslovne interese komercijalnih kompanija.

Tipičan primjer spina nalazimo u članku koji je portal Saff objavio kao reakciju na saopštenja medijskih kuća čiji su materijali bez dozvole preuzeti za izradu promotivnog videa za predsjedničkog kandidata Stranke demokratske akcije Šefika Džaferovića. Iako je ova stranka bila ta koja je preuzela snimke različitih TV stanica za svoje potrebe, Saff je izokrenuo priču, optužujući jednu od navedenih televizija za ono što je zapravo uradila SDA, tj. za kršenje autorskih prava.

Izvor: Saff u odbrani SDA

Zašto nastaje spin?

Spin se po pravilu javlja kao rezultat uređivačke politike medija koji ga proizvodi, kada na nju utiču određeni ideološki, politički ili vlasnički interesi. Ova vrsta manipulacije se rijetko može povezati sa motivom profita u smislu povećavanja posjete ili količine čitalaca, jer nastaje uglavnom kao reakcija na neki drugi medijski izvještaj ili aktuelni događaj sa kojeg se želi skrenuti pažnja, a koji je nepovoljan po nekog – uglavnom političkog aktera. Mediji koji objavljuju ovakve izvještaje to uglavnom rade u dogovoru sa političkim akterima i/ili po njihovim instrukcijama. Sa druge strane, ako je izvještaj sa elementima spina predstavljen u senzacionalističkom maniru, on može biti prenesen i u medijima koji nisu direktno povezani sa političkim interesima zbog kojih je prvobitni izvještaj objavljen. Spinovanje se najčešće javlja kao kontinuirana aktivnost određenog medija, koja nije ograničena na samo jedan medijski izvještaj, već se, kako je već naglašeno, provlači kroz njegovu generalnu uređivačku politiku. U skladu sa tim, objavljivanje spinova o određenoj temi u takvim medijima će trajati sve dok je ta tema u žiži javnosti i dok god sa stanovišta interesne strane postoji potreba da se utiče na formiranje stavova i mišljenja javnosti o njoj.

Spin se često javlja i u vidu pristrasnog izvještavanja i povezan je sa drugim oblicima medijskih manipulacija, s obzirom na to da se za skretanje pažnje i oblikovanje mišljenja javnosti može koristiti sve – od lažnih vijesti  i teorija zavjere do manipulacije činjenicama.

Kako prepoznati spin?

Kako je već naglašeno, spin je suštinski reaktivna vrsta manipulacije i najčešće nastaje kao odgovor na neki drugi izvještaj ili događaj. Stoga je za prepoznavanje spina potrebno znati više o samom kontekstu u kojem je vijest objavljena – recimo, uočiti da li određeni medij ignoriše aktuelnu vijest nepovoljnu po jednu stranu, a istovremeno objavi sadržaj koji je nepovoljan po drugu stranu; da li je takva vijest uslijedila nakon određenog događaja koji je značajan za njene aktere; na koji način obrađuje temu koja je trenutno aktuelna; da li se on značajno razlikuje od toga kako je tema predstavljena u drugim medijima ili od raširene percepcije javnosti o istoj itd.

U prepoznavanju spina može pomoći nekoliko smjernica. Spin u sebi uglavnom sadrži dio ili cijelu informaciju čije efekte želi da umanji ili poništi, uglavnom usputno, a onda se na to stavljaju dodatne informacije koje mijenjaju sliku stanja o toj vijesti ili osobi kako bi se fokus prebacio na:

  1. pozitivno izvještavanje o akteru koji je “pogođen” nepovoljnom viješću
  2. vijest nepovoljnu po drugu stranu

Ukoliko se, dakle, medijski izvještaj samo površno bavi aktuelnom viješću zbog koje je nastao, ali uz nju pruža niz drugih informacija koje mijenjaju njeno izvorno značenje i percepciju glavnih aktera vijesti, to ukazuje na moguće spinovanje.

Slično tome, ukoliko izvještaj ignoriše osnovnu informaciju koja je pokrenula određenu temu u javnosti, ali nudi vijest ili informaciju koja bi pažnju javnosti okrenula od prvobitne vijesti, vrlo vjerovatno se radi o pokušaju spina.

Primjer kontinuiranog spinovanja, uz ignorisanje izvorne informacije, nalazimo u izvještavanju RTRS-a o navodnim paravojnim formacijama koje su bile u žiži javnosti početkom 2018. godine.

Kada se u nekim medijima pojavila vijest o “bošnjačkim paravojnim formacijama”, RTRS je tu vijest prenio u roku od 17 minuta. Prvi demanti ove vijesti RTRS nije objavio, a drugi je prenio pod znakom pitanja.
Nasuprot tome, kada se pojavila vijest o “srpskim paravojnim formacijama”, RTRS je uopšte nije prenio, ali je objavio niz demantija na istu, posvećujući im centralno mjesto u Dnevniku – centralnoj informativnoj emisiji.

Izvor: RTRS o paravojnim formacijama: Knjiška definicija pristrasnog izvještavanja

Drugi indikatori spinovanja su: jako izražen pozitivan ili negativan stav prema nekoj osobi ili događaju, naročito ako je trenutno predmet pisanja drugih medija; sličan ton ostalih izvještaja o istoj temi u datom mediju; poređenje sa drugim aktuelnim vijestima o istoj ili sličnoj temi, sa kojih bi ova informacija mogla pokušati da skrene pažnju, uključujući izrazito drugačiji tretman navedene teme u odnosu na druge, vrijednosno neutralne medijske izvještaje o njoj.

Pogledajte sve članke koji su na Raskrinkavanju ocijenjeni kao spin.